Tag Archives: DefCon 11

潛行的無線獵人

Mike Outmesguine 靠在一台配備有 Wi-Fi、GPS 與業餘無線電器具的 Chevy Suburban 休旅車旁,正從環繞洛杉磯中國城的山頂無線電塔遠遠眺望出去。 「War driving 最酷的地方就是它使得原本無法察覺的無線網路可視化。」這位南加州無線網路使用者社群(Southern California Wireless Users Group)的協同創立者露齒而笑地表示著。「我曾經在美國空軍裡頭從事無線電頻率干擾系統的工作。而當我離開這個工作而回到家後,我突然明瞭無線電波是無所不在的。」

Posted in Network, Technology, Wireless | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment